Beste leden/ouders van leden van Basketballvereniging Rotterdam Zuid, (geef deze mail ook aan je ouders)

Helaas verloopt dit seizoen en verliep het afgelopen seizoen vanwege het Coronavirus anders. Zo heeft ons jaarlijkse RZ Gala met bijbehorende Algemene ledenvergadering afgelopen jaar geen doorgang kunnen vinden.

Ondanks dat het Coronavirus nog steeds onder ons is, heeft het bestuur besloten om op zaterdag 26 februari of 5 maart 2022 om 11.00 uur alsnog onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering te laten plaatsvinden.

De Algemene ledenvergadering zal in de sporthal plaatsvinden. (Exacte datum en tijd laten we laten afhangen of er wedstrijden zijn, maar reserveer deze twee data alvast in je agenda als je ouder bent dan 18 jaar)

Aftredend in het bestuur en niet herkiesbaar zijn :

  • Voorzitter Arnold van Kleij
  • Vicevoorzitter Thijs Janssen.
  • Secretaris Daniëlle Aarse

Wil je je kandidaat stellen voor een bestuursfunctie, stuur dan uiterlijk woensdag 30 januari 2022 een e-mail naar info@rotterdamzuid.com, waarin je aangeeft voor welke bestuursfunctie je je verkiesbaar stelt en dat je jouw benoeming aanvaardt als je verkozen wordt.

Namens het Bestuur van Basketbal vereniging Rotterdam-Zuid.